* Nhiệm vụ:

- Nuôi giun và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ phân giun và thịt giun nhằm cung cấp vật tư đầu vào cho trồng trọt và chăn nuôi hữu cơ;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ nuôi giun phù hợp với từng vùng miền, từng điều kiện khí hậu để xử lý nhiều loại chất thải hữu cơ khác nhau;

- Chuyển giao công nghệ nuôi giun cho các cơ sở trong cả nước nhằm thúc đẩy nghề nuôi phát triển hiệu quả và rộng khắp;

Giá trị cốt lõi:

- Thuận tự nhiên (Nature respect): Tôn trọng và tuân theo quy luật của tự nhiên, của tạo hóa

- Tiên phong (Advancement):  Tiên phong thúc đẩy nghề nuôi giun trở thành một ngành nghề hiệu quả và rộng khắp.

- Đẳng cấp (Transcendence): Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nuôi giun và chế biến các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội.